Machineryline » Matériel industriel » Matériel de réparation automobile » Autre matériel de réparation automobile VTM Group » Autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON-
L'annonce Autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON-
Vendu
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON-
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 2
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 3
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 4
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 5
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 6
autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON- image 7
1/7
Marque VTM Group
Modèle AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON-
Type autre matériel de réparation automobile
Année de fabrication 2023
Localisation Ukraine Odesa
Mise en ligne plus d'un mois
Machineryline ID RA37342
État
État neuf

Informations supplémentaires — Autre matériel de réparation automobile VTM Group AUTOMATIC CLEANING MACHINE FOR DPF FILTERS & CATALYSTS POSEIDON-

Anglais
POSEIDON-1000 automatic washing machine allows high-quality cleaning of DPF filters and catalysts of any type of car, including EURO 5 and EURO 6.
The principle of operation of the stand is based on the effect of water hammer and the properties of the turbulent movement of the fluid. In the cleaning process, special solutions and certain temperature conditions are used.
Connection adapters allow diagnostic, efficient washing and drying of DPF filters and catalytic converters of different construction.

BENEFITS AND FEATURES
POSEIDON-1000 Features
Gentle and effective cleaning of the DPF filter allows you to achieve excellent results and avoid damage to the expensive filter. After cleaning, the working properties of the filter are restored by 97%. The high performance of the stand is due to the presence of combined modes of operation such as:
- Cleaning the filter by washing.
- Removal of filter clogging by controlled water hammer and liquid cavitation effect.
- Boosted drying of the DPF filter is provided due to the presence of a high-performance air blower with a heating element in the design of the stand


POSEIDON-1000 Control

• Automated process of cleaning the DPF filter with the ability to program all modes of the stand gives you the opportunity, if you wish, to independently debug the equipment to improve the efficiency of processes or work in modes established by the manufacturer.
• Full control of the filter cleaning and drying process is ensured by the presence in the program of the stand of graphs displaying the values of air or water pressure in real time. This allows you to rationally use time by independently determining the stage at which the operation is located.
• Filter status diagnostic function with report printout allows you to create reporting documentation before cleaning (to control the degree of contamination) and after (to control the quality of the operation).


Efficient design of POSEIDON-1000

• The working surfaces and the body of the stand are not subject to corrosion as they are made of stainless sheet material.
• The thoughtful design of the stand provides easy access to the working area and to all elements of the stand systems during maintenance or repair.
• A well-lit work area allows you to visually control the workflow and improves the working conditions of the stand operator
• The hermetic chamber not only limits the area of distribution of technical fluids, but also reduces the noise level to acceptable levels, which makes working at the stand more comfortable and safer.
• Quick installation of the DPF filter is available thanks to a separately output pneumatic system for connecting a universal quick-clamp adapter
• Universal equipment allows you to install any DPF filter, regardless of the brand of car.
• The closed cycle of the liquid filtration system is achieved thanks to the coarse and fine filters. The filters are equipped with pressure gauges to determine the degree of contamination.
• Rationally selected tank volume allows you to provide:
- Short liquid warm-up time
- Long period of time between fluid change
Автоматична мийна установка POSEIDON-1000 дозволяє якісно очищати фільтри і каталізатори DPF будь-якого типу автомобілів, в тому числі стандартів EURO 5 і EURO 6.
Принцип роботи стенду заснований на ефекті гідроудару і властивостях турбулентного руху рідини. В процесі очищення використовуються спеціальні розчини і певні температурні режими.
Приєднувальні адаптери дозволяють проводити діагностику, ефективну промивку і сушку фільтрів DPF і каталітичних нейтралізаторів різної конструкції.

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Особливості POSEIDON-1000
Дбайливе і ефективне очищення фільтра DPF дозволяє досягти відмінних результатів і уникнути пошкодження дорогого фільтра. Після очищення робочі властивості фільтра відновлюються на 97%. Висока продуктивність стенду обумовлена наявністю комбінованих режимів роботи, таких як:
- Очищення фільтра шляхом промивання.
- Усунення засмічення фільтра за рахунок керованого гідроудару і ефекту кавітації рідини.
- Прискорена сушка фільтра DPF забезпечується за рахунок наявності в конструкції стенду високопродуктивного нагнітача повітря з нагрівальним елементом


Управління POSEIDON-1000

- Автоматизований процес очищення фільтра DPF з можливістю програмування всіх режимів роботи стенду дає можливість, при бажанні, самостійно налагоджувати обладнання для підвищення ефективності процесів або працювати в режимах, встановлених виробником.
- Повний контроль процесу очищення і сушіння фільтрів забезпечується наявністю в програмі стенду графіків, що відображають значення тиску повітря або води в режимі реального часу. Це дозволяє раціонально використовувати час, самостійно визначаючи етап, на якому знаходиться операція.
- Функція діагностики стану фільтра з роздруківкою звіту дозволяє створювати звітну документацію до очищення (для контролю ступеня забруднення) і після (для контролю якості виконання операції).


Ефективна конструкція стенду POSEIDON-1000

- Робочі поверхні і корпус стенду не піддаються корозії, оскільки виготовлені з листового нержавіючого матеріалу.
- Продумана конструкція стенду забезпечує легкий доступ до робочої зони і до всіх елементів систем стенду під час технічного обслуговування або ремонту.
- Добре освітлена робоча зона дозволяє візуально контролювати робочий процес і покращує умови праці оператора стенду
- Герметична камера не тільки обмежує зону розповсюдження технічних рідин, але і знижує рівень шуму до прийнятних показників, що робить роботу на стенді більш комфортною і безпечною.
- Швидка установка фільтра DPF доступна завдяки окремо виведеній пневматичній системі для підключення універсального швидкозатискного адаптера
- Універсальне обладнання дозволяє встановлювати будь-який фільтр DPF, незалежно від марки автомобіля.
- Замкнутий цикл системи фільтрації рідини досягається завдяки фільтрам грубого і тонкого очищення. Фільтри оснащені манометрами для визначення ступеня забруднення.
- Раціонально підібраний об'єм бака дозволяє забезпечити:
- Короткий час прогріву рідини
- Тривалий період часу між замінами рідини
Autre matériel de réparation automobile VTM Group
Résultats de recherche: 11 annonces
Montrer
S'abonner